Wspólnie można więcej!

Podczas sierpniowej sesji Rady Powiatu podjęliśmy uchwałę, w wyniku której zostanie zawarte partnerstwo #PowiatWołomiński #MiastoMarki #GminaWołominna na rzecz realizacji projektu konkursowego „O! TWORZYMY TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. #dlaMieszkańców

Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach #radnyWerelich