PLAN PRACY PRZYJĘTY

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Głównym założeniem obrad było przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2011, zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Marki w roku szkolnym 2009/2010, oraz wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Marki w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Plan pracy Komisji został przyjęty jednogłośnie z pośród trzynastu obecnych radnych. W temacie zadań oświatowych rozgorzała dyskusja na temat gimnazjum oraz wyników w nauce mareckich uczniów. To bardzo dobrze, że członkowie Komisji chcą rozmawiać na tematy trudne, tylko w ten sposób możemy wypracować wspólną strategię. Co do projektu uchwały, została zaopiniowana pozytywnie przez członków Komisji głosami: 12 za i 1 głosem wstrzymującym się.